Δικαιολογητικά για αθλητική αναγνώριση

Τα  σωματεία της ΕKAΣΚ που δεν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τους χορηγηθεί ο μοναδικός ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, καλούνται επειγόντως και άμεσα να το πράξουν, προσκομίζοντας τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Επίσης παρακαλούνται όσα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, να αποστείλουν άμεσα τον κωδικό του σωματείου τους στην Ενωση.

Δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο 

1.       Αίτηση[1] ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Δ.Σ. του Σωματείου προς τη Γ.Γ.Α. στην οποία θα προσδιορίζεται το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδος(οι) αθλήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση. Η αίτηση να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να φέρει τη σφραγίδα[2] του σωματείου και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
       Επωνυμία[3], ταχυδρομική δ/νση  του σωματείου ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σωματείου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), έτος ίδρυσης και, για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο σε άλλο άθλημα, αριθμό μητρώου αναγνώρισης και αριθμό απόφασης Γ.Γ.Α.

2.        Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

3.        Υπεύθυνες Δηλώσεις[4] των μελών του Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι:
α) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν. 
β) Δεν συμμετέχουν ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο. Σε περίπτωση που συμμετέχουν, να σημειώνεται στο σχετικό πεδίο η συμμετοχή τους, καθώς επίσης και η επωνυμία των σωματείων αυτών. 

4.   Υπεύθυνες Δηλώσεις[5] του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του  Δ.Σ., θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνεται ότι: 
α)    Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών χώρων.
β)    Το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση. 
γ)    Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.
δ)    Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση. 
ε)    Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό[6] τους καθεστώς.
στ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει,  
ζ)    Για τον προπονητή δεν συντρέχει το κώλυμα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν.
η)    Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του.

5.   Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
   
6.    Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καταχώρησης του σωματείου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για αρχική αίτηση αναγνώρισης ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου, για ήδη  αναγνωρισμένο σωματείο.

7.  Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως ισχύει, βιβλία. 

8.    Πρόσφατη βεβαίωση[7],[8] της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης στην οποία να  βεβαιώνεται ότι: 
α) Το σωματείο αποτελεί μέλος της, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία ή ένωση. 
β) Το σωματείο συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό της προκειμένου να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το συγκεκριμένο άθλημα(τα) ή κλάδο(ους) αθλήματος που αιτείται το Σωματείο.   
γ)  Η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το σωματείο, προκειμένου για ομαδικό άθλημα.
δ)  Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, το σωματείο έχει λάβει μέρος σε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΑμεΑ την τελευταία διετία.

9.  Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών[9],[10] ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμό δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου) υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.  
      
10. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα), όπου απαιτείται[11], στον οποίο θα αναγράφονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου–προπονητή(ων).

__________________________________________________________________________________________
Α Ι Τ Η Σ Η                                                                   Π Ρ Ο Σ
Για χορήγηση ειδικής αθλητικής                  YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                        
αναγνώρισης σωματείου                               ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                                                         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
                                                                         ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
                                                                       Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: …………………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ολογράφως) ………………………………………………………...........................................
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………………………………
FAX:………………………………………………E-mail: …………………………………………………
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………………………..
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ. (σωματείου):………………….…. Δ.Ο.Υ………………………………………….......................
               
ΑΡΙΘ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ. ΛΟΓΑΡ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: (ΤΡΑΠΕΖΑ) …………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Παρακαλούμε όπως χορηγήσετε ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωματείο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύoυν, για τα ακόλουθα αθλήματα ή κλάδους αθλημάτων:
1……………………………………………
2…………………………………………….
3……………………………………………
4…………………………………………………

Σας επισυνάπτουμε τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ και συνοπτική έκθεση για τη δραστηριότητα του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.                                                  ΝΑΙ                  ΟΧΙ
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις  των μελών του Δ.Σ. σχετικά με τα κωλύματα και τους περιορισμούς που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 2725/99, όπως ισχύουν.              ΝΑΙ           ΟΧΙ 
3.  Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του  Δ.Σ.
                                                                                                          ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
                                                                                                            ΝΑΙ                 ΟΧΙ
5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του αρμόδιου Πρωτοδικείου/Ειρηνοδικείου.                                   ΝΑΙ                 ΟΧΙ
6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για τη θεώρηση των βιβλίων.    ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης.                 ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
     Αριθμός βεβαιώσεων: ………….
8. Πίνακα των εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία.  ΝΑΙ                 ΟΧΙ
    Αριθμός πινάκων: …………. 
Το σωματείο μας καλλιεργεί:
α)ομαδικό άθλημα και συμμετέχει σε πρωταθλήματα ………………………………………………………………………………………………………………………
β) ατομικό άθλημα και έχει αθλητές:                                            Ανήλικους         Ενήλικους
και, συνακόλουθα, υποβάλλουμε:
1. Πίνακα του τεχνικού προσωπικού (προπονητές ανά άθλημα).          ΝΑΙ                  ΟΧΙ
2. Αντίγραφο της απαιτούμενης εκ του νόμου σύμβασης σωματείου – προπονητή(ων).
Αριθμός συμβάσεων: ………….                                                          ΝΑΙ                  ΟΧΙ
     
Ημερομηνία: ...................................... 20..... 


  
                                                          ΟΙ  ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.


  ονοματεπώνυμο                            σφραγίδα του                                 ονοματεπώνυμο
    & υπογραφή                                 σωματείου                                     & υπογραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης (1) :

 

Τόπος γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ.:
Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: (Email):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α)    Δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρου 3 «Κωλύματα εγγραφής-Περιορισμοί» του αθλητικού  νόμου 2725/1999, όπως ισχύει.

Β1) Συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο.
……………………………………………………………………………………………………………
(επωνυμία σωματείου & άθλημα ή κλάδο αθλήματος που καλλιεργεί)

Β2) Δεν συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο. Ημερομηνία …………….……….20….
                            
                                                                                                                                                                  Ο-Η Δηλ.

               

                                                                                                                                                                (Υπογραφή)

(1)    Αναγράφεται ολογράφως.
(2)    Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης (1) :

 

Τόπος γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ.:
Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):
Δ/νση ηλεκτρ/κού ταχυδρομείου
(E-mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως πρόεδρος/γραμματέας του σωματείου με την επωνυμία «……………………………….. ……………………………………………………….» ότι:
α) Το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης και δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.     
β) Το σωματείο συστεγάζεται με ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό ή εργασιακό χώρο με πρωτοβουλία του οποίου έχει ιδρυθεί και του οποίου φέρει την επωνυμία.      
γ) Δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.
δ) Η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου είναι αυτή που αναγράφεται στην αίτηση.
ε) Η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το σωματείο είναι:
……………………………………………………………………………………………………………...
στ) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι: 
ιδιόκτητες                                            μισθωμένες                                   παραχωρημένες

Επισυνάπτεται το μισθωτήριο/παραχωρητήριο

ζ) Τηρούνται  τα  βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως ισχύει.  
η) Ο(οι) προπονητής(ές) δεν είναι μέλος(η) του σωματείου ούτε διατηρεί(ούν) την αθλητική ιδιότητα στο άθλημα στο οποίο ασκεί(ούν) το επάγγελμα του προπονητή (άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 31 παρ. 11 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν).
θ) Δεν συντρέχουν οι περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου του.
Ημερομηνία …………………….20…..
                                                                                                                                                                  Ο-Η Δηλ.

                                                                                                                                                             (Υπογραφή)
(1)  Αναγράφεται ολογράφως.
(2)  Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.[1]     Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
[2]     Η σφραγίδα να φέρει την επωνυμία του σωματείου, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του. 
[3]     Όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του σωματείου.
[4]     Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
[5]     Επισυνάπτεται υπόδειγμα.
[6]     Όταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι ιδιόκτητες, να επισυνάπτεται το μισθωτήριο ή παραχωρητήριο.
[7]     Εάν το σωματείο αιτείται χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης για περισσότερα από ένα αθλήματα ή κλάδους αθλήματος που υπάγονται σε διαφορετικές ομοσπονδίες, υποβάλλει βεβαιώσεις των οικείων ομοσπονδιών ή ενώσεων.   
[8]     Η επωνυμία του σωματείου να αναγράφεται στη βεβαίωση όπως ακριβώς ορίζεται στο καταστατικό του.
[9]     Ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του σωματείου προκειμένου για ατομικό άθλημα είναι δέκα (10) και για ομαδικό είκοσι (20). 
[10]    Προκειμένου για σωματείο ΑμεΑ, ο ελάχιστος αριθμός των εν ενεργεία αθλητών του για αναγνώριση ατομικού αθλήματος είναι δεκαπέντε (15), ενώ για ομαδικό άθλημα είναι ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. 
[11]    Προκειμένου για ομαδικό άθλημα, όταν το σωματείο συμμετέχει σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας και προκειμένου για ατομικό άθλημα, όταν το σωματείο έχει αθλητές ηλικίας κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.  

Share on Google Plus

About Kritikobasket.gr_admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.