ΕΟΚ | Μέχρι 10 αθλητές-τριες κάθε σωματείο.Σχετικά με μετεγγραφές .

ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ (10) ΑΘΛΗΤΕΣ. 
Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει μέχρι και δέκα αθλητές (-τριες) κατά την περίοδο των μετεγγραφών και των αποδεσμεύσεων. Οι μετεγγραφές μπορεί να είναι 10 ελεύθερες ή 10 προσωρινής διάρκειας ή 10 αποδεσμεύσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός. 
Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητές που θα αποκτήσει χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου τους ή με μετοίκηση. (Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην εγκύκλιο).
ΔΥΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠ.2013
Όλα τα σωματεία έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν με τη διαδικασία της μεταγραφής ή της αποδέσμευσης (2) δύο αθλητές μέχρι και την 30η Σεπ. 2013 με την προϋπόθεση ότι δεν συμπλήρωσαν τον συνολικό αριθμό των μεταγραφών τους.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ 1982 ΚΑΙ ΠΡΙΝ (ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ)

Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά δύο (2) αθλητές άνω των τριάντα (30) ετών, με τη διαδικασία της μετεγγραφής (ελεύθερης, χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού σωματείου κλπ) ή αποδέσμευσης. 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΩΝ

Αθλητής μέχρι (12) δώδεκα χρονών έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του χωρίς την συγκατάθεση του αρχικού του σωματείου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί (1) μία φορά.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ (18) ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΤΩΝ

Κάθε σωματείο δικαιούται να εντάξει στη δύναμή του με τη διαδικασία της μεταγραφής, αποδέσμευσης, εγγραφής κάτω των 18 κλπ συνολικά μέχρι δέκα (10) αθλητές.

1. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ – ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΤΡΙΕΤΙΑ – ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Οι Ελεύθερες Μετεγγραφές, οι Περιορισμένης Διάρκειας (Υποσχετικές) καθώς και οι Μετεγγραφές χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής (-τρια) π.χ. Τριετία – Μετοίκηση για λόγους σπουδών (συμπεριλαμβάνονται και οι Κύπριοι Αθλητές) κ.λ.π., θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από 15 μέχρι και 25 Ιουνίου 2013.                     

Κάθε συστημένη και εξπρές επιστολή των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να περιέχει μόνο (1) μία σωστά συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αίτηση μετεγγραφής, που έχει ενσωματωμένο το απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. και πρέπει να συνοδεύεται:

α) Από (2) δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
β) Το προηγούμενο δελτίο του αθλητή (-τριας).

* Στις περιπτώσεις μετεγγραφής λόγω σπουδών, η αίτηση μετεγγραφής του επιτυχόντος σε εισαγωγικές εξετάσεις, ανωτέρου ή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, υποβάλλεται κατ’ εξαίρεση εντός τριάντα (30) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η δε εγγραφή συντελείται κατά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής του εκπαιδευτικού ιδρύματος. (Ισχύει μόνο για νεοεπιτυχόντες)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)

Στο ενσωματωμένο στην αίτηση μεταγραφής πρακτικό απόφασης  του  Δ.Σ. θα πρέπει να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς τα έτη παραχώρησης.

Στην περίπτωση  που  αθλητής  ή αθλήτρια  έχει  παραχωρηθεί  με  μετεγγραφή προσωρινής  διάρκειας που διαρκεί 2  ή  περισσότερα  χρόνια   και  επιθυμεί  να επιστρέψει στο  αρχικό  σωματείο ή να  πάει σε άλλο (διακόπτοντας  τα  έτη  της  μεταγραφής Προσ. Διάρκ.) τότε  είναι   απαραίτητη  η  συγκατάθεση  και των δύο ομάδων (αρχική και ομάδα στην οποία έχει πάει με Μετ. Προσ. Διάρκειας.)  

β) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αντί της έγγραφης απόφασης του Δ.Σ. του  σωματείου  που  παραχωρεί  τον  αθλητή πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:

1. Υπόμνημα του ενδιαφερομένου αθλητή ή σωματείου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι που θεμελιώνουν τη ζητούμενη μετεγγραφή.

2. - Βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή της αρμόδιας Ένωσης (Τριετία) ή

-Βεβαίωση του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Μετοίκηση λόγω σπουδών – απαιτούνται τουλάχιστον 200 χιλ.)

-Βεβαίωση Δημόσιου Ασφαλιστικού Οργανισμού (Μετοίκηση λόγω μετάθεσης – τουλάχιστον 300 χιλ.)

3. Έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων, όταν πρόκειται για ανήλικο αθλητή (-τρια).

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( 12 ή 28 ετών).

2. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι μετεγγραφές αποδεσμευμένων από τα προηγούμενα σωματεία τους, αθλητών θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι και 10 Ιουλίου 2013.

Οι αιτήσεις και   αυτής   της   κατηγορίας   θα  πρέπει  να  αποσταλούν  με  συστημένη επιστολή των ΕΛ.ΤΑ. και να συνοδεύονται:

Με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Με το προηγούμενο δελτίο του αθλητή (-τριας).

Αθλητής που δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά) και δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων, καθίσταται ελεύθερος από το χρόνο της διαγραφής του, δυνάμενος να εγγραφεί σαν νέος αθλητής σε σωματείο της αρεσκείας του μέχρι & 31 Δεκ.2013. Κάθε Σωματείο μπορεί να εγγράψει στη δύναμη του μέχρι πέντε (5) αθλητές με αυτόν τον τρόπο. 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η υποβολή των πινάκων των αθλουμένων μελών των σωματείων πρέπει να γίνει από 26 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2013, με συστημένη και εξπρές επιστολή των ΕΛ.ΤΑ.

Επισημαίνουμε ότι κάθε σωματείο μετά τη διαγραφή των αθλητών που θα αποδεσμεύσει δεν μπορεί να έχει στη δύναμη του περισσότερους από είκοσι πέντε (25) αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες που να έχουν γεννηθεί μέχρι και το 1994. Αντίθετα μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό αθλητών και αθλητριών που γεννήθηκαν το 1995 και νεώτερων.

Για το λόγο αυτό συνιστάται στα σωματεία να μην συμπληρώσουν, στους πίνακες που θα υποβάλουν, τον προβλεπόμενο αριθμό των εικοσιπέντε (25) αθλητών & είκοσι (20) αθλητριών , για να έχουν στη συνέχεια περιθώρια για συμπλήρωση με αποδεσμεύσεις, επανεγγραφές και εγγραφές αθλητών ή αθλητριών.            

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.Οι αιτήσεις μετεγγραφών τιμώνται δεκαπέντε (15) ευρώ και έχουν ενσωματωμένο το απαιτούμενο παράβολο και το πρακτικό του Δ.Σ. που παραχωρεί τον αθλητή.

2. Οι αιτήσεις των μετεγγραφών θα υποβάλλονται στην Ε.Ο.Κ. μόνον με συστημένη – εξπρές αποστολή των ΕΛ.ΤΑ., ώστε να είναι δυνατή η απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής και παραλαβής. Οποιαδήποτε άλλη αποστολή δεν θα γίνει δεκτή.    

3. Συστημένες – εξπρές επιστολές που θα φτάσουν μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η τελευταία ημέρα κατάθεσης των αιτήσεων μεταγραφών ή των καταστάσεων αθλουμένων μελών συμπίπτει με αργία, η προθεσμία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

4. Tο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών – μεταγραφών (υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.basket.gr) πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί από τα σωματεία για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση τους, αλλά και για την αποφυγή λαθών, που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια την ακύρωση της μετεγγραφής ή αποδέσμευσης.

5. Είναι απαραίτητη η τήρηση από τα σωματεία αντιγράφων των καταστάσεων αθλουμένων μελών και των αιτήσεων μεταγραφών, που θα αποστείλουν στην Ε.Ο.Κ.

 6. Η κατάθεση νέων αιτήσεων εγγραφής αθλητών θα γίνονται δεκτές μετά την 16 Αυγούστου 2013.   

7. Αθλητές που έχουν διαγραφεί από τη δύναμη των σωματείων που ανήκαν, αλλά δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν σε άλλα σωματεία την περίοδο των αποδεσμεύσεων, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε άλλα σωματεία, μέχρι & την 31 Δεκ. 2013, με την προϋπόθεση ότι δεν είχαν λάβει μέρος σε κανέναν επίσημο αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


8. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά θα επιτρέπεται στα σωματεία μόνον η εγγραφή  αθλητών που θα εκδίδουν δελτίο για πρώτη φορά, ενώ δεν θα γίνονται εγγραφές παλαιών αθλητών, άσχετα από τον χρόνο της αποδέσμευσης τους από το προηγούμενο σωματείο τους. 

Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.