Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, το φθινόπωρο στην Κρήτη.


Η ΕΚΑΣΚ ανακοίνωσε -κατόπιν διαβεβαίωσης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού- την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας Κρήτης.

Η σχολή κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσει τη λειτουργία της από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο το 2018.

Η ανακοίνωση της ΕΚΑΣΚ αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν της διαβεβαίωσης της Γ.Γ.Α. για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας Κρήτης, ενθαρρύνουμε τους υποψήφιους σπουδαστές στην έναρξη της συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να κατατεθούν έγκαιρα, όταν οριστούν οι προθεσμίες κατάθεσής τους.

Ενημερώνουμε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η Σχολή θα αρχίσει τη λειτουργία της από Οκτώβριο 2017 έως Σεπτέμβριο 2018.

Οι υποψήφιοι/-ες οφείλουν να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις  που είναι:

1. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε σχέση με το 5ο δικαιολογητικό).

2. Να έχουν ηλικία 21 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ή να το συμπληρώνουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, ήτοι γεννημένοι το 1996 και πριν).

3. Να έχουν ενεργή συμμετοχή ως αθλητές/-ριες καλαθοσφαίρισης σε αναγνωρισμένα    αθλητικά Σωματεία για τουλάχιστον 5 έτη, που αποδεικνύεται από επικυρωμένα Φ.Α. από τις ενώσεις στις οποίες ανήκουν (ανήκαν) τα Σωματεία. Αρκεί ένα επικυρωμένο Φ.Α./έτος (σύνολο 5 Φ.Α. και η βεβαίωση της Ένωσης). Για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται δύο (02) έτη και για αποφοίτους ΙΕΚ (προπονητής αθλήματος) τέσσερα (04) έτη. (Πίνακας 2 αίτησης)

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει στην αίτηση ΑΠΟΛΥΤΑ  σωστές πληροφορίες για τα χρόνια που έλαβε μέρος στους αγώνες, τον τίτλο της ομάδας και την κατηγορία (ανδρών, γυναικών, παίδων κ.τ.λ.) προς την Ε.Ο.Κ. (εθνικές κατηγορίες) ή στις Ενώσεις (τοπικά πρωταθλήματα), ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση των πρωτοτύπων Φ.Α. .

Παρά τις προσπάθειές μας, δεν κατέστη δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των ετών ενεργούς συμμετοχής (π.χ. 3 έτη).

4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (απλή, ευανάγνωστη φωτοτυπία, δύο όψεις).

5. Ιατρική βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ή Δημόσιο Νοσοκομείο. Στην ιατρική βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης και εμφανίζεται ευκρινής η σφραγίδα του γιατρού (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ σχετικό υπόδειγμα ιατρικής βεβαίωσης).

6. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής – ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο, μη επικυρωμένο, Πίνακας 1 αίτησης).

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: “στο πρόσωπό μου δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/99.

8. Αντίγραφο παραβόλου 250 ευρώ που καταβάλλεται ανταποδοτικά και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Κ. η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και είναι υπόλογος για τις πληρωμές των δαπανών.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων μέχρι στιγμής είναι 57, ο οποίος θα μειωθεί μετά τους περιορισμούς της 5ετίας, έτους γέννησης κ.λπ. .

Τονίζουμε το φαινόμενο της έλλειψης ενδιαφέροντος από πρώην και νυν αθλήτριες του μπάσκετ και παρακαλούμε να αναθεωρήσουν τη θέση αυτή και να συμμετάσχουν στη Σχολή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε η προπονητική να μην είναι ανδρικό προνόμιο!

Με δεδομένο ότι, με τη νέα εγκύκλιο/διαταγή της Γ.Γ.Α., το διδακτικό προσωπικό της Σχολής είναι μέλη Δ.ΕΠ., Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου και επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (Διδακτορικό, Ερευνητικό, Διδακτικό, Προπονητικό και Συγγραφικό έργο), η συντριπτική πλειοψηφία των διδασκόντων θα προέρχεται από τα ΤΕΦΑΑ Παν/μίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Παν/μίου Κρήτης.

Το παραπάνω προϋποθέτει επιπλέον κόστος της Σχολής για αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και διατροφή.

Αν στα παραπάνω προστεθούν η υλικοτεχνική υποδομή, η ενοικίαση κατάλληλου χώρου λειτουργίας της Σχολής, τα οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ., ο προϋπολογισμός επιβαρύνεται πολύ.

Στόχος μας, ο αριθμός των σπουδαστών να κυμανθεί από 65-70, ώστε η επιπλέον δαπάνη να μειωθεί. Σύμφωνα με την εγκύκλιο/διαταγή της Γ.Γ.Α. (δικαιολογητικό 8) το ποσό δεν καλύπτει ούτε το ½ του προϋπολογισμού (30000 ευρώ περίπου) για τη λειτουργία της Σχολής. Το επιπλέον ποσό, και πάντα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, θα μετακυλιστεί στους σπουδαστές, ώστε, με τη μορφή σεμιναρίων, ενισχυτικής διδασκαλίας φροντιστηριακής μορφής, έκδοσης σημειώσεων κ.λπ. θα λειτουργήσει ανταποδοτικά, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος μας.

Είναι εξαιρετική ευκαιρία, για 2η φορά, οι υποψήφιοι προπονητές να γίνουν κάτοχοι του διπλώματος μένοντας στο σπίτι τους, όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδά τους θα είναι υπερπολλαπλάσια.

Ενημερώνουμε όσους υποψήφιους θα ζητήσουν Φ.Α. από την ΕΚΑΣΚ ότι, λόγω πλημμύρας, έχουν καταστραφεί οι φάκελοι με τα Φ.Α. των ετών 1989-'90/1990-'91/1991-'92/1992-'93/1993-'94 και 1994-'95.

Όλα τα έγγραφα θα συνοδεύονται από αίτηση (όλα τα υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΠΚ : sepk@sepk.gr). Όσοι υποψήφιοι αναζητήσουν από την ΕΚΑΣΚ τα Φ.Α. που απαιτούνται, θα αποστείλουν αίτηση με ΟΛΑ τα στοιχεία τους και με ΑΠΟΛΥΤΗ ακρίβεια τα έτη για τα οποία αιτούνται τα Φ.Α., όπως λεπτομερώς αναλύθηκαν στο δικαιολογητικό με α/α 3. (e mail ΕΚΑΣΚ: ekask@otenet.gr, υπόψη κ. Κανάκη Μιχαήλ).

Όσο νωρίτερα αποσταλούν οι αιτήσεις, τόσο ευκολότερη θα είναι η ανεύρεση των Φ.Α..

Από την ανακοίνωση του ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής (θα ενημερωθείτε αρμοδίως), θα πρέπει εντός 30 ημερών να αποσταλούν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά στη Γ.Γ.Α.. Άρα, η έγκαιρη συλλογή των δικαιολογητικών είναι αναγκαία.

Παρακαλούμε να διαβαστούν με ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγίες του Δελτίου Τύπου, ώστε τα έντυπα των δικαιολογητικών να είναι σωστά, έτσι ώστε να μην επιστραφούν ως μη αποδεκτά.
Share on Google Plus

About parampasketikos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.